Onze algemene voorwaarden

Als je je opgeeft voor een training of cursus bij The School of Communication gelden de volgende algemene voorwaarden:

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • De opdrachtgever: de natuurlijke persoon die een overeenkomst aangaat met The School of Communication

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

The School of Communication
Keizersgracht 433A
1017 DJ Amsterdam

hello@theschoolofcommunication.com

KVK: 85099422

Artikel 3. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen The School of Communication en een opdrachtgever/cursist betreffende cursussen, trainingen en andere vormen van opleiding in de ruimste zin van het woord, hierna te noemen cursus.

Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen mogelijk als The School of Communication en opdrachtgever/cursist deze schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen.

Artikel 4 – Totstandkoming

De overeenkomst tussen The School of Communication en opdrachtgever komt tot stand door:

 • ofwel ondertekening van een offerte/opdrachtbevestiging door opdrachtgever en The School of Communication,
 • ofwel door invulling van een (digitaal) inschrijvingsformulier,
 • ofwel door een schriftelijke bevestiging van The School of Communication aan de opdrachtgever na een telefonische aanmelding.
 • De opdrachtgever die een training ook namens andere deelnemers boekt is hoofdelijk aansprakelijk voor alle andere (mede-)participanten, die hij/zij aanmeldt.
 • Bij het aanmelding van/door een minderjarige is schriftelijke toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger noodzakelijk.

Artikel 5 – Training

The School of Communication spant zich in om te zorgen voor een adequate en deugdelijke kwaliteit van de training. Na afloop van de training ontvangt de opdrachtgever een evaluatieformulier. The School of Communication zal dat gebruiken om de trainingen waar nodig te verbeteren alsmede haar docenten te beoordelen.

 • The School of Communication behoudt zich het recht voor bij voortschrijdend inzicht wijzigingen aan te brengen in het lesmateriaal of de lesstof.
 • Voor online trainingen geldt dat een training binnen 6 maanden moet worden afgerond.

Artikel 6 – Betaling

6.1 training

 • Voor online training zijn de deelnamekosten direct na inschrijving verschuldigd, na betaling heeft de cursist direct toegang tot de lesstof.
 • Bij niet tijdige of onvolledige betaling behoudt The School of Communication zich het recht voor de deelnemer uit te sluiten van deelname.
 • Tenzij anders vermeld in de cursusinformatie, is de prijs van de cursus inclusief het bijbehorende materiaal.
 • De opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan The School of Communication te melden.
 • In geval van wanbetaling van de opdrachtgever heeft The School of Communication behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de opdrachtgever kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 7. Annulering

7.1 Annulering bij open inschrijving

De opdrachtgever of cursist kan de cursus schriftelijk of per e-mail annuleren. Voorwaarde is dat de annulering is bevestigd door The School of Communication. De annuleringskosten zijn als volgt opgebouwd:

7.2 Annulering bij in-companyopdracht

De opdrachtgever kan het in-company traject schriftelijk annuleren. Daarbij gelden de volgende annuleringskosten:

Datum annulering in-company – Kosten voor opdrachtgever

 • meer dan 4 weken voor het begin van de cursus: geen kosten
 • 2 tot 4 weken voor het begin van de cursus: 50% van de cursuskosten
 • minder dan 2 weken voor het begin van de cursus: volledige cursuskosten

Bij verhindering mag altijd een vervanger de plaats van de aangemelde cursist innemen. De opdrachtgever moet deze vooraf schriftelijk bij The School of Communication aanmelden.

7.3 Bedenktijd

Bij inschrijving geldt een bedenktijd van 14 dagen en vervalt bij het eerste lesmoment.

Datum annulering individuele inschrijving (niet in-company) 

Kosten voor cursist

 • minder dan 2 weken na het begin van de cursus: geen kosten
 • 4 -6 weken na het begin van de cursus: 33% van de cursuskosten
 • 8- 9 weken na het begin van de cursus: 66% van de cursuskosten

Artikel 8. Incasso

Betaling van het verschuldigde cursusgeld moet binnen 14 dagen na de factuurdatum plaatsvinden. Bij het niet nakomen van de betalingsverplichting kan The School of Communication overgaan tot gerechtelijke of buitengerechtelijke invordering. De kosten daarvan komen voor rekening van opdrachtgever/cursist.

Wanneer bij aanvang van de cursus niet het gehele cursusgeld is voldaan, wordt het recht op deelname aan de cursus opgeschort, totdat het volledige cursusgeld is voldaan. De betalingsverplichting blijft onverkort bestaan.

Artikel 9 – Klachten

Eventuele klachten over de (kwaliteit van de) door The School of Communication geleverde diensten dienen binnen uiterlijk 8 dagen na uitvoering hiervan, schriftelijk en gemotiveerd aan The School of Communication kenbaar worden gemaakt. Bij het achterwege blijven hiervan wordt de opdrachtgever geacht geen klachten te hebben.

Artikel 10 –  Intellectueel eigendom

 • De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de aan de opdrachtgever verstrekte materialen komen The School of Communication toe.
 • Alle door The School of Communication in het kader van de training of event aan de opdrachtgever verstrekte materialen zijn uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van de opdrachtgever of diens organisatie. Het is de opdrachtgever, ongeacht de wijze daarvan, niet toegestaan de verkregen informatie te verveelvoudigen en/of te openbaren.
 • Het is de opdrachtgever niet toegestaan om op basis van de door of namens The School of Communication verstrekte informatie (trainingsmateriaal) al dan niet in samenwerking met derden een soortgelijke opleiding te ontwikkelen of te geven, tenzij The School of Communication daarvoor voorafgaand schriftelijke toestemming heeft verleend.

Artikel 11 – Online account

 • Indien de opdrachtgever wil deelnemen aan een online training dient de opdrachtgever een account aan te maken op de website van The School of Communication
 • Voor deelname aan de training geeft de opdrachtgever toestemming aan The School of Communication om naar het door hem opgegeven e-mailadres een e-mail te sturen.
 • Om in te kunnen loggen op de website dient de opdrachtgever zijn/haar e-mailadres en zijn/haar wachtwoord in te vullen. Het wachtwoord is strikt privé en vertrouwelijk, en mag niet met anderen worden gedeeld.
 • Het account is strikt privé en mag niet met anderen worden gedeeld.

Opgesteld te Amsterdam, 24 februari 2023.

Contactgegevens

Direct contact

hello@theschoolofcommunication.com

Kantoor

Keizersgracht 433A
1017 DJ Amsterdam

Overig

KvK: 85099422
Btw: NL863508376B01
Bank: NL74BUNQ2067298526